Author Topic: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"  (Read 8659 times)

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
"ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« on: August 10, 2010, 08:27:07 AM »
"ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"

Affirmative: j2rbkk (SDA)
Negative: Rhoda (christian..papalitan po natin ito ng specific na pangalang kinaaniban ni rhoda kapag may lakas na loob na sya na ihayag ang kanyang kinaanibang iglesia)RULES OF THIS DEBATE:

A.  Only two persons are involved: the AFFirmative and the NEGative. Other posts not coming from the two will be deleted in this particular thread.
B.  Ad Hominem is totally NOT ALLOWED.
C.  bawal igawa ng ibang kahulugan ang talata liban sa totoong kahulugan nito.
D.  Online evidences is preferred so anyone can easily verify it, unless both sides unanimously agree of the resource’s veracity.
E.  Debaters must use the Bible as the primary resource; but can also used other references if needed.
F.  Quotations, citations…everything that you intentionally put in your message composition are part of the word count.
G.  Avoid bulk and countless copy-and-paste from websites or statements of other persons. Let us be reminded that the shorter and concise the post the more it is easily read and retained to the readers’ intellect.
H.  As much as possible, every major point of the debater should be numbered. This is for easy reference for both debaters and the readers. The numbered list system is useful in answering questions or points of the debater. Instead of copy-and-pasting the question to be answered or using the Quote markup, a simple reference to the number (such as Q1) is helpful in making the posts concise and direct-to-the-point.
I.  Time limit is 3 days (72 hours) from the last post by the opponent. “We are after the content of your presentation and not how fast you answered or presented your side.
J.  Editing of post is allowed upon request but the original posting should not be deleted. The edited post must be placed in such a way that it is easily recognized as the modified statement. Once the opponent already answered your post, no further editing of your post is allowed.
K.  No related “peanut thread” is allowed while the debate is on-going. A separate thread will be opened, upon request, so others can comment but this will be done AFTER the debate is finished.
L.  Closed debate will be moved to the Debate Archive so everyone can easily re-view it.


SUGGESTED DEBATE FORMAT

1.   Affirmative Constructive -- 1,500 words
2.   Cross-Examination of Affirmative by Negative: -- 500 words max (5 questions only)
3.   Affirmative Replies – 1,000 words
4.   Negative Constructive -- 1,500 words
5.   Cross-Examination of Negative by Affirmative -- 500 words max (5 questions only)
6.   Negative Replies – 1,000 words
7.   Affirmative Rebuttal – 1,500 words
8.   Negative Rebuttal – 1,500 words
9.   Affirmative Rebuttal – 1,500 words
10.   Negative Rebuttal – 1,500 words
11.   Conclusion – 500 words
12.   Conclusion – 500 words
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #1 on: August 10, 2010, 09:06:52 AM »
Eto na po kabayng Rhoda ang Affirmative Constructive stand ko:

ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES

Ang phrase na “bago pa nabuhay si Moises” ay pagpapahiwatig lamang na ang aking tinatayuang paksa ay ang pag-iral ng 10utos sa panahon nila Abraham, Noah, at maging sa panahon nila Adan.

Ano ang tamang pagsunod na nais ng Dios na ating pairalin patungkol sa pagsunod sa kautusan?
Ang mga tao pong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos. Halimbawa na ay eto:

Teacher: “Bukas dapat maaga kayong papasok ha.” Kinaumagahan ang isang estudyante ay na-late.
Teacher: “bakit ka late?”.
Estudyante: “Di naman po. Ang aga ko ngang pumasok eh..ang aga kong pumasok sa pinto ng bus eh.”
Teacher: “Anong pinto ng bus sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin ay maagang pumasok sa eskwela!”
Estudyante: “Ah..hindi nyo naman SINABIng pinto pala ng eskwelahan ang papasukan. Dapat ISINULAT nyo po para NABABASA namin.

Yan po ay isang halimbawa lamang but hopefully nakuha nyo po ang point. Kapag ganyan ang ating pangangatwiran ay hindi talaga natin makikita ang katotohanan; bagkus nagpapakita lamang ito na hindi natin ginagamit ang ating common sense at nakasalig lamang sa reasoning na dapat daw ay “NAKASULAT NA INUTUSAN” at “MABABASA”.

Isa pa pong halimbawa..

Sabi ng kautusan “Hwag kang mangangalunya”. Sa mga taong hindi gumagamit ng common sense at sa letra lamang sumusunod, ang kanilang pagsunod ay nakapaloob lamang sa tatlong salitang iyon: “hwag kang mangangalunya”. Kaya sa kanila para masabing ang isang tao ay nangangalunya ay dapat makitang nasa akto ng pangangalunya; otherwise wala syang nalalabag na utos.

Ngunit ito po ay itinuwid ni Jesus. Ibinalik Nya sa tamang paraan ng pagsunod ang mga tao (Matt 5:27-28). Ipinakita Nya na kapag “kumakatha pa lamang sa isipan” ay paglabag na sa kautusan. Ang “masamang pagkatha sa isipan bilang kasalanan” ay matagal na pong pinaiiral ng Dios. 

Gen 6:5 “At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pagiisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati.”

Jan po ay makikita natin na noon pa man, bago pa si Kristo nagkatawang tao, bago pa si Moises, ay tumitingin na ang Dios sa “imaginations” o “haka ng pag-iisip” ng tao.

Ang akto ng pangangalunya ay paglabag sa letra ng “Hwag kang mangangalunya”. Ang mag-isip ng lustful intent ay paglabag sa diwa ng “Hwag kang mangangalunya”.  Ang pagsunod po sa kautusan kasama ang letra at diwa nito ay syang nais ng Dios na pairalin natin sa pagsunod ng Kanyang mga utos.Kung May Pagsuway at Kaparusahan Natural Lamang Na May Utos Na Umiiral

Kaya nga po sa isang anak ng Dios na gumagamit ng common sense ay hindi na nya kelangan pang mabasa letra-por-letra na inutos ng Dios ang isang kautusan, dahil ang diwa ng kautusan at mga naisulat na halimbawa ng pagsuway ay sapat na para ma-convince sya na meron ngang kautusan na umiiral.

Iba naman po iyong walang-wala talagang naisulat na utos at kahit diwa o paglabag. Ibang kaso naman po yun.

1Jn 3:4 “Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.”
Rom 4:15 “… kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang.”

Malinaw po iyan na kung may mababasa tayong pagsalangsang ibig sabihin ay may utos na nilabag, na nangangahulugan lamang na may utos ngang umiiral. Ngayon, meron po ba tayong mababasang mga naisulat na paglabag sa 10utos bago pa ang panahon ni Moises? Kumpleto po ang Biblia dyan.Mga Halimbawa ng Pagsuway
Sinabi ko pong kumpleto ang record ng Biblia sa mga paglabag na iyon ngunit dahilan po sa limited lang ang number of words na pwedeng isulat ay hindi na po natin iisa-isahin pa ang mga halimbawa ng pagsuway sa 10utos na naganap bago pa nabuhay si Moises. Besides, ang sabi po sa James 2:10
“Sapagka't ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma'y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.“

Kaya isang halimbawa lang ng paglabag sa 10Utos ay sapat na. Pero hangga’t kaya pa ay isusulat lang natin. Hintayin na lng nating hanapin ni kabayang rhoda ang ibng hindi maissulat..tsaka natin ibibigay.


“Huwag kang magkakaroon ng ibang dios..”
Jos 24:2  “… Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Dios ng Israel, Ang inyong mga magulang ay tumahan nang unang panahon sa dako roon ng Ilog, na dili iba't si Thare, na ama ni Abraham at ama ni Nachor: at sila'y naglingkod sa ibang mga dios.”

May nakasulat po ba jan na letra-por-letra na “Huwag kang magkakaroon ng ibang dios..”? Wala po. Pero nagpapahiwatig po ba iyan na noon pa man ay meron nang ibang dino-dios ang mga tao maliban sa tunay na Dios? Opo. Maari ba nating i-conclude na “okay lang sa tunay na Dios na may dino-dios ang ibang tao sa panahon na iyon”? Hindi po at malabo po iyan, dahil ang tunay na Dios ay nagpakilalang “mapanibughuong Dios” (Ezek 36:5, Josh 24:19, Exo 20:5). Besides, kaya Nya pinili si Abraham ay upang ipakilala kung sino talaga ang dapat na kilalaning Dios.

So by using common sense at hindi lang pagsalig sa “dapat ay mababasang inutos” ay nauunawaan natin na noon pa man..bago pa si Moises..ay ayaw na ng Dios na ang tao ay magkaroon ng ibang dios.
---------------------

“Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan…”
Gen 35:2-4  “Then Jacob said unto his household…put away the strange gods that are among you, and be clean, and change your garments…and they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears…”

Ang “Strange gods” po dito ayon sa context ay mga inanyuang materials na inilalagay nila sa kanilang mga katawan at tenga. Pinatanggal po yon ni Jacob..at bilang ganti ng Dios sa pagsunod na iyon ay hindi sila ginalaw ng mga bayan na nakapalibot sa kanila (Gen 35:5).
----------------


Huwag kang papatay
Gen 4:7  “Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? at kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan…”

Ang pagbigay ng parusa ng Dios kay Cain sa pagpatay nya sa kanyang kapatid ay patunay lamang ng pag-iral ng ika-6 na utos. Napaka-unfair naman kay Cain na bibigyan sya ng parusa na wala pa palang utos tungkol sa nilabag nya.
-------------------

Huwag kang mangangalunya.”

Gen 39:7-9 “…at sinabi, Sipingan mo ako. ….. sapagka't ikaw ay kaniyang asawa: paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan, at kasalanan laban sa Dios?”

Alam na ni Joseph na kasalanan na at malaking kasamaan ang mangalunya..noon pa man bago pa nabuhay si Moises.
-------------------


You shall not bear false witness against your neighbor
Gen 3:4 “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay..”

Joh 8:44 “Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka't walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka't siya'y isang sinungaling, at ama nito.”

Ang “bear false witness” po at “magbintang” ay pagsisinungaling. At nakita natin na noon pa man, bago pa si Moises, ay ayaw na ang Dios sa mga sinungaling.
--------------------


Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa,
Gen 3:6 “At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain.”

Ang pagiging mapag-imbot ay isa sa mga kasalanang nagawa nila Eba at Adan, noon pa man..bago pa nabuhay si Moises.
------------------


Eto po ay ilan lamang sa mga halimbawang nairecord na mga paglabag at kinamuhian ng Dios. Ang kanila pong nilabag ay ang mga kautusang nakasulat sa 10utos. Ang Dios po ay isang makatwirang Dios. Hindi Sya magbibigay ng parusa na wala pa palang utos. Ang mga tao po noon ay nauunawaan na ang existence ng diwa ng 10utos. Hindi nila pinakikitid ang kanilang unawa at magtatago sa reasoning na "dapat ay mababsang inutusan". Dahil kung gayon sana nagreklamo si Cain "Wala naman po kayong inutos na bawal ang pumatay eh. Wala po..wala po kaming nabasa."

Pero hindi po ganun ang pangyayari. Bagkus alam ni Cain na gumawa sya ng mali sa harap ng Dios. At dahil may kasalanan therefore may kautusanng nilabag (1John 3:4). Isusulat po natin ang ibang naiwan sa 10utos kung nanaisin ni kabayang rhoda.

Sa akin pong unang stand ay nakita natin na noon pa man ay umiiral na ang mga utos na nakapaloob sa 10utos. Therefore umiiral na nga ang 10utos bago pa nabuhay si Moises.

Hintayin na po natin ang cross-exam ni kabayang rhoda.1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Rhoda Omidos

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #2 on: August 10, 2010, 03:38:52 PM »
Salamat kabayan, ang role ko po ngayon ay mag cross examine, dun na lang po  ako dadal dal sa part ko,

Sabi mo …

Kung May Pagsuway at Kaparusahan Natural Lamang Na May Utos Na Umiiral’’…..

Kaya ang ginawa mo ay kumuha ka ng mga talatang may events at inilakip mo ang mga kautusang nakapaloob sa sampung utos…

At ang sabi mo pa ay ganito…

Quote
Huwag kang papatay”
Gen 4:7  
“Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? at kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan…”

Ang pagbigay ng parusa ng Dios kay Cain sa pagpatay nya sa kanyang kapatid ay patunay lamang ng pag-iral ng ika-6 na utos. Napaka-unfair naman kay Cain na bibigyan sya ng parusa na wala pa palang utos tungkol sa nilabag nya
.

Kaya ang una kong tanong ay ganito....

Kaya ba sinabi ng Dios kay  cain ang Gen 4:7 ay dahil sa pinatay ni cain ang kanyang kapatid na si abel?...O kaya sinabi ng Dios kay cain ang talatang yan dahil nag init ng mainam si cain dahil hindi kinalugdan ng Dios ang kanyang mga handog?

Next….

Sabi  mo….

Quote
You shall not bear false witness against your neighbor”
Gen 3:4 “At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay..

Ang  tanong ko po ay ganito…

nung sinabi ba ng ahas kay eba na”tunay na hindi kayo mamamatay”…..ano po ba ang ginagawa ng ahas kay eba,?? Dinadaya ba ng ahas si eba? O sumasaksi ang ahas ng di katotohanan sa kanyang kapwa?

Next…..

Quote
Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa,”

Gen 3:6 “At nang makita ng babae, na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain; at binigyan din niya ang kaniyang asawang kasama niya, at ito'y kumain.”
Ang pagiging mapag-imbot ay isa sa mga kasalanang nagawa nila Eba at Adan, noon pa man..bago pa nabuhay si Moises
.

Ang tanong ko ay ganito….

Nang pitasin ni eba ang bunga ng punong kahoy ,  ang  kautusan ba na…. “ Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapuwa,” ang nilabag ni eba?... O  yun mismong sinabi ng Dios sa kanila na….
Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. (Gen. 3:3)

Next….

Sabi mo….
Quote
Sabi ng kautusan “Hwag kang mangangalunya”. Sa mga taong hindi gumagamit ng common sense at sa letra lamang sumusunod, ang kanilang pagsunod ay nakapaloob lamang sa tatlong salitang iyon: “hwag kang mangangalunya”. Kaya sa kanila para masabing ang isang tao ay nangangalunya ay dapat makitang nasa akto ng pangangalunya; otherwise wala syang nalalabag na utos.

Ngunit ito po ay itinuwid ni Jesus. Ibinalik Nya sa tamang paraan ng pagsunod ang mga tao (Matt 5:27-28). Ipinakita Nya na kapag “kumakatha pa lamang sa isipan” ay paglabag na sa kautusan. Ang “masamang pagkatha sa isipan bilang kasalanan” ay matagal na pong pinaiiral ng Dios.
 

Ang tanong ko ay ganito…ang  kautusan bang “huwag kang manganglunya”  ay baluktot kaya itinuwid ni Jesus ?... at ito ay wala sa tamang paraan  kaya Nya ibinalik sa tamang paraan ?  O kulang kaya Nya binago?

Next..

Sabi mo….
Quote
Ano ang tamang pagsunod na nais ng Dios na ating pairalin patungkol sa pagsunod sa kautusan?
Ang mga tao pong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos
.

Saan po mababasa sa bibliya na… Ang mga tao pong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos…..anung talata po?

« Last Edit: August 13, 2010, 01:11:56 AM by Rhoda Omidos »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #3 on: August 11, 2010, 07:34:07 AM »
Ibinigay ko po ang talatang Gen4:7 para ihatid ang mambabasa sa account ng pagkakasala ni Cain. Sa isa pong nag-aaral ng Biblia ay hindi sya dapat tumitigil sa kung anong talata lamang ang ibinigay ng nagsasalita. Bagkus babasahin nya rin dapat ang mga talatang nauna o mga sumunod. Contextual study po ang tawag jan. Kya inaasahan ko na ang marunong na mga mambabasa ay magpapatuloy sa pagbabasa ng mga talata para malaman ang tunay na kaganapan.

Besides, nais ko rin pong ipakita na ang pagkakasala ni Cain ay hindi lamang iisang kasalanan na pagpatay. Bagkus ito ay nag-umpisa sa "pagka-ingit" dahil hindi sinagot ng Dios ang kanyang hain..which is another proof ng paglabag sa ika-10utos. Ninais ni Cain na mangyari rin sa kanya sa kung anong nangyari sa hain ni Abel.

"Mali man" para sa iyo ang specific na talatang ibinigay ko, pero hindi mo pa rin maitatago na nagkasala nga si Cain sa pagpatay nya kay Abel..dahil sa verse11 ibinigay ng Dios ang immediate punishment sa pagkakasala nyang iyon. So kung may kasalanan may utos na nilalabag. Kung may utos na nilalabag may utos na umiiral. At ang utos na iyan ay isa sa mga utos sa 10utos: "hwag kang papatay".
--------------------------

Quote
Dinadaya ba ng ahas si eba? O sumasaksi ang ahas ng di katotohanan sa kanyang kapwa?

Parehas lang po yang choices nyo in a sense na lahat yan ang dulo nyan ay pagsisinungaling, which is paglabag sa ika-9 na utos.

--------------------------

Parehas pong nilabag ni Eba iyon. Nilabag nya ang immediate utos ng Dios..at the same time nagawa nya ring "imbutin" ang bunga ng puno. Hindi binigay ng Dios para sa kanila pero ginusto pa rin ni Eba na mapasakanya..pag-iimbut po iyon.

--------------------------

Malinaw po ang pagkakasabi ko...

Quote
Sa mga taong hindi gumagamit ng common sense at sa letra lamang sumusunod, ang kanilang pagsunod ay nakapaloob lamang sa tatlong salitang iyon: “hwag kang mangangalunya”. Kaya sa kanila para masabing ang isang tao ay nangangalunya ay dapat makitang nasa akto ng pangangalunya; otherwise wala syang nalalabag na utos.

Ngunit ito po ay itinuwid ni Jesus. Ibinalik Nya sa tamang paraan ng pagsunod ang mga tao (Matt 5:27-28).

Sana po ay napansin nyo na hindi ang kautusan ang itinutuwid..kundi yung paraan ng pagsunod ng mga tao ang itinuwid.

Mali rin pong sabihin na "baluktot" or "kulang" ang kautusan. Dahil lalabas kulang-kulang pala o baluktot gumawa ng utos ng Dios. Walang pong problema sa kautusan..dahil unang-una Dios na perpekto at makapangyarihan sa lahat ang gumawa nyan. Ang problema po ay sa paraan ng pagsunod ng mga tao. Kya ung paraan na iyon ang dapat ituwid.

---------------------------

Quote
Saan po mababasa sa bibliya na… Ang mga tao pong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos…..anung talata po?

Kung letra-por-letra ang hanap mo ay wala siempre nyan. Pero kung gagamitin mo ang common sense at nasa matinong kaisipan ay sigurado ako agree ka dapat sa statement na yan.

Pero bigyan kita ng isang sample from Biblia na mapaghanap ng butas sa kautusan. Gustong i-enumerate at isa-isahin ang mga utos na parang checklist. Wala itong pinagkaiba sa mga nakasalig sa letra-por-letra.

Mat 19:16-22  And, behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life?..... but if thou wilt enter into life, keep the commandments. He saith unto him, Which?"

Sa tagalog po ay "Alin-alin?"

Ganyan po ang mga taong namimilosopo at nabubuhay sa mga letra-por-letra. Gusto lagi ay mababasa at ii-enumerate sa kanila ang mga utos. Ung iba pa nga binibilang pa..at ang conclusion ay "sasampu lang pala eh..Eh di kulang na kulang nga!" Ituloy po natin...

"...Jesus said, Thou shalt do no murder, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Honour thy father and thy mother: and, Thou shalt love thy neighbour as thyself."

Mas maigi pa itong nagtanong kay Jesus..at least hindi nya binilang iyong in-enumerate sa kanya ni Jesus. Hindi nangatwiran na "Panginoon, aanim lang?? Kulang yan!".  :) Khit papano po ay nauunawaan nating meron pa ring common sense itong nagtanong kay Jesus..pro hindi sapat ang pagkaunawa nya.

Nauunawaan ng ating Panginoon ang nais ng nagtanong..na i-enumerate sa kanya ang mga utos...na parang checklist. Kya nga ang tugon ng nagtanong ay..

"...All these things have I kept from my youth up: what lack I yet?"

Naghahanap pa po ng iba pang kautusan na baka di pa nya nasusunod. Kumbaga eh.."baka meron pa sa listahan". Sa pagkakataong pong ito ay hindi nagbigay ng another lists of commandments ang ating Panginoon. Bagkus idinala Nya sa tamang paraan ng pagsunod ang nagtanong.

"..Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor..."

"Giving to the poor" is another way of obeying the 10th commandment which is "hwag mag iimbot". If you have enough or more hwag mong imbutin..give to others; that's the spirit of the 10th commandment. It's also another way of fulfilling the "love your neighbor as yourself".

"...and come and follow me" means "love your God with all your heart" which is actually the 1st-4th commandments of the 10commandments.

So nakita po natin sa story na yan na may mga tao talagang ang gusto ay ituring na parang listahan ang mga kautusan. Iisa-isahin, bibilangin, ile-letra-por-letra at tumitigil na doon. Iyong pagsunod sa pamamagitan ng diwa ay hindi ginagawa. Sa story nakita natin na mahalaga rin ang pagsunod sa letra..kaya nga in-enumerate sa kanya ni Jesus eh. Pero mahalaga rin ang pagsunod sa diwa..tulad ng ginawa ni Jesus sa nagtanong. Binago lang ni Jesus ang Kanyang statement pero the same diwa pa rin ang laman. Pero nanlumo na ang nagtanong dahil alam nyang hindi nya nasunod.

Tandaan po natin isang paglabag lang ay nalalabag na ang lahat (James 2:10). Ngunit kung meron tayong tamang pagibig ay nasusunod na natin ang lahat.

Rom 13:10 "...ang pagibig nga ay siyang katuparan ng kautusan."

Ngayon masasabi ba natin na may pag-ibig tayo kung hindi naman natin ipinapakita sa pamamagitan ng gawa ang mga nasa kautusan? Hindi po. So mahalaga ang letra...mahalaga rin ang diwa ng kautusan.
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Rhoda Omidos

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #4 on: August 13, 2010, 01:04:53 AM »
Sa pagkakataon pong ito mga kababayan ay ako naman po ang maglalahad ng aking stand..

I was disappointed sa resulta ng cross examine ko kay j2rbkk, sapagkat  hindi po sya tumupad sa  napagkasunduan po naming  “bawal  igawa ng ibang kahulugan ang talata maliban sa totoong kahulugan nito”

Halatang nataranta ng husto itong kausap ko,…nakalimutan nya na ang role nya  ay sumagot sa mga tanong , ang ginawa nya mga kababayan ay nagpaliwanag  ng walang katuturan  at puro sariling haka na lamang,

May sisilipin lang pp ako sandali bago ako tumuloy sa stand ko, may tanong ako sa kanya na hindi nya sinagot bagkus nagpaliwanag sya kaya lang mali pa rin,  ito po yun…

“Dinadaya ba ng ahas si eba? O sumasaksi ang ahas ng di katotohanan sa kanyang kapwa?”…

At ito naman ang paliwanag nya...

Quote
Parehas lang po yang choices nyo in a sense na lahat yan ang dulo nyan ay pagsisinungaling, which is paglabag sa ika-9 na utos.

Parehas pong nilabag ni Eba iyon. Nilabag nya ang immediate utos ng Dios..at the same time nagawa nya ring "imbutin" ang bunga ng puno. Hindi binigay ng Dios para sa kanila pero ginusto pa rin ni Eba na mapasakanya..pag-iimbut po iyon.

Hindi po totoong nag imbot si eba, kundi dinaya si eba ng ahas, at nang madaya si eba ng ahas si eba ay natuksong pitasin ang bunga, mag kaiba po yung nag imbot kaysa sa nadaya at natukso, ang pagiimbot po ay hindi na kailangang kumbinsihin pa at dayain,  ang katunayan na walang pagiimbot sa puso ni eba, naka tatak sa isip nya ang bilin sa kanila ng Dios …

Gen 3:2-3
2At sinabi ng babae sa ahas, Sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami:

3Datapuwa't sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Dios, Huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo'y mamatay.

Ano ang sabi ng ahas?


Gen 3:4
4At sinabi ng ahas sa babae, Tunay na hindi kayo mamamatay:
[/i]

At ang talatang dinaya si eba…

Genesis 3:13
At sinabi ng Panginoong Dios sa babae, Ano itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, Dinaya ako ng ahas, at ako'y kumain.

1 Timothy 2:14
At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang;


Ito pa po ,
hinahanap ko sa kanya ang talatang kung saan mababasa ang sinabi nya na….


Quote
“Ang mga tao pong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos.”

Kaya ko po hinahanap  sa kanya yan, una po ang batayan po ng paguusap naming ito ay base sa bibliya ikalawa po eh lalabas kontra biliya itong kausap ko dahil may mababasa po tayo sa bibliya ng ganito…

I Cor. 4:6
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.


Mga kababayan wag po kayong padaya sa kausap ko, karamihan po sa sinasabi ng kausap kong ito ay hindi nakasulat at pawang imbento lang, magbasa po kayo ng biblya, kung kayo po ay umiibig sa Dios,,,pakinggan  natin ang kanyang mga utos…,

I John 5:3
Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. ?


Kaya pag sinabi ng Dios na ang sampung utos ay ibinigay nya kay moises para sa buong Israel, paniwalaan natin yun,

Malachi 4:4
Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan.


at kapag sinabi pa rin ng Dios na ang sampung utos ay ibinigay Nya sa lahat ng Sali’t saling lahi sa buong mundo paniwalaan natin yun…………..kung ito ay nakasulat,

pero kung ito ay ayon lang kay j2rbkk….., hanapin nyo sa kanya ang talata,  dahil mahigpit ang utos ng Dios…

Deuteronomy 4:2
Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Dios na aking iniuutos sa inyo.

Deuteronomy 12:32
Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa: huwag mong dadagdagan, ni babawasan.


Sapagka’t……..Sya ang maysabi….

Proverbs 8:8
Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katuwiran; walang bagay na liko o suwail sa kanila


At   Sya  rin ang maysabi…

Malachi 4:4
Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan.At ang…”ang sampung utos ay umiiral na bago pa nabuhay si moises”
Ang  SDA lang ay may sabi….

« Last Edit: August 13, 2010, 01:16:02 AM by Rhoda Omidos »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #5 on: August 16, 2010, 12:16:46 AM »
Ito po ang 5 questions ko kabayang rhoda:

1. Kapag sinabi ko po na ang "computer ay gawa sa bakal" sigurado po tayong wala yan sa Biblia letra por letra. Pero pwede tayong sumang-ayon o hindi sa statement na yan.

Likwise, ipagpalagay na nating wala sa Bibliya ang sinabi ko, ang tanong po ay tutol po ba kayo sa statement na..

"Ang mga taong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos.”

Tutol po ba kayo dyan? Kumbaga eh naniniwala ba kayo na "Ang mga taong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra LAMANG ay mga taong MASIKAP SA PAGSUNOD at HINDI MAPAGHANANP NG BUTAS sa kautusan?"2. Sa John 8:44 ay sinasabing "Kayo'y sa inyong amang diablo....Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una...". Anong utos ang nilabag ng diablo ng sabihin ni Jesus na ang diablo ay mamamatay-tao buhat pa ng una?3.  Binasa mo Malachi 4:4 para ipakahulugan na ito ay para sa Israel lamang at ang ibang lahi ay hindi na kasama. "Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan."

Granting (for d sake of discussion) na iyan ay 10utos o kabilang ang 10utos, sinabi po ba sa talata na "para sa buong Israel LAMANG"?4.  Meron pa po ba kayong ibang talata na maibibgay na nagsasabi na ang 10utos ay exclusively and only for the Israel alone? Na kapag gustong sumunod ng ibang lahi ay pinagbabawalan sila ng Israel dahil ang 10utos ay kanila lamang talaga? Kahit po hindi letra-por-letra basta andun ung diwa.5.  Sa Genesis 4:11 ay makikita nating sinumpa si Cain dahil sa pagpatay nya kay Abel. Ang tanong po ay eto: "Anong kautusan ang nilabag ni Cain para patawan sya ng sumpa?"
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline Rhoda Omidos

 • Newbie
 • *
 • Posts: 22
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #6 on: August 16, 2010, 04:41:59 AM »
Tatlong araw kitang hinintay, yan lang ang tanong mo? Gayunpaman  sasagutin kita,

1.
Quote
"Ang mga taong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos.”

Tutol po ba kayo dyan? Kumbaga eh naniniwala ba kayo na "Ang mga taong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra LAMANG ay mga taong MASIKAP SA PAGSUNOD at HINDI MAPAGHANANP NG BUTAS sa kautusan?"

Kumo galing lang sayo ang statement na yan…tutol ako, maliban na mabasa mo sa bibliya ang ganyang statements,

I Cor.4:6
Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo; upang sa amin ay mangatuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat; upang ang sinoman sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba.

2.
Quote
Sa John 8:44 ay sinasabing "Kayo'y sa inyong amang diablo....Siya'y isang mamamatay-tao buhat pa nang una...". Anong utos ang nilabag ng diablo ng sabihin ni Jesus na ang diablo ay mamamatay-tao buhat pa ng una?

Lahat ng kalooban ng Dios….kontra si satanas sa kalooban ng Dios buhat pa ng una, wala pa si adan at eva kalaban na sya ng Dios, wala pang kautusang ibinaba ang Dios sa lupa kalaban na si satanas ng Dios,si satanas ay ambisyoso at lilo, gusto nyang pantayan ang Dios…

Ito ang sabi ni satanas sa sarili nya…

Isaias 14:13-14
?
13At sinabi mo sa iyong sarili, Ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Dios; at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan: ?
?
14Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap; ako'y magiging gaya ng Kataastaasan. ?

3.
Quote
Binasa mo Malachi 4:4 para ipakahulugan na ito ay para sa Israel lamang at ang ibang lahi ay hindi na kasama. "Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kaniya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid baga'y ang mga palatuntunan at mga kahatulan."
Granting (for d sake of discussion) na iyan ay 10utos o kabilang ang 10utos, sinabi po ba sa talata na "para sa buong Israel LAMANG"?

Kung ang sabi ng talata “PARA SA BUONG ISRAEL LAMANG” babasahin ko, hindi ko itatago sayo ang bagay nayan, pero ang nakasulat ay “para sa buong Israel” understood na hindi kasama ang mga karatig bayan o ang iba pang bayan, kasi kung ang iniisip mo O pati na ang isip ko na ang kautusan ni moises ay para sa lahat, sana ang nakasulat dyan ay ganito “alalahanin nyo ang kautusan ni moises para sa LAHAT”,    kung ikaw ay may sentido kumon, lalagyan mo pa ba ng LAMANG ang  salita kung ito ay specific na?

Ex. Hindi ka ba maniniwala sa TRAFFIC SIGN na ONEWAY kung wala kang mababasang  ONLY?

4
Quote
.  Meron pa po ba kayong ibang talata na maibibgay na nagsasabi na ang 10utos ay exclusively and only for the Israel alone? Na kapag gustong sumunod ng ibang lahi ay pinagbabawalan sila ng Israel dahil ang 10utos ay kanila lamang talaga? Kahit po hindi letra-por-letra basta andun ung diwa.

Ang dami…

Deut 31:11-12
11 Pagdating ng buong Israel upang pakita sa harap ng Panginoon mong Dios sa dakong kaniyang pipiliin ay iyong babasahin ang kautusang ito sa harap ng buong Israel sa kanilang pakinig. ?

12 Pisanin mo ang bayan, ang mga lalake at mga babae at mga bata, at ang iyong taga ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang-daan, upang kanilang marinig, at upang kanilang pagaralan, at matakot sa Panginoon mong Dios, at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito; ?

Nehemiah 8:1
?1At ang buong bayan ay nagpipisan na parang isang lalake sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang-bayan ng tubig; at sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises, na iniutos ng Panginoon sa Israel.
5.
Quote
  Sa Genesis 4:11 ay makikita nating sinumpa si Cain dahil sa pagpatay nya kay Abel. Ang tanong po ay eto: "Anong kautusan ang nilabag ni Cain para patawan sya ng sumpa?"

Kautusan ng Dios ang nilabag ni Cain, alangan namang kautusan mo ang nilabag ni Cain….he he he …

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #7 on: August 17, 2010, 12:09:11 AM »
Alam nyo po mga kababayan kung bakit sinagad kong 3 araw dahil HINIHINTAY KO PA SI RHODA..bka may maidadagdag pa sya sa presentation nya.  Matapos syang manilip eh nag-umpisa syang magbigay ng ilang talata pero WALA NAMAN SA MGA TALATANG BINIGAY NYA ang nagpapatunay na wala pang 10utos bago pa nabuhay si Moises! At ang huling sulat nya ay may tatlong tuldok kya akala ko eh may ibubuga pa..pero talagang wala na pala. hehehe..

Ganunpaman, eto na po ang unang rebuttal ko.

Hindi na po natin papatulan ung sinabi ni Rhoda na “hindi daw nag-imbot si Eba dahil nadaya daw”. Hehehe…kay Rhoda pala kapag nadaya ang isang tao ay hindi na pwedeng maka-commit ng pag-iimbot.


Si Rhoda Ay Nasa Panig ng mga Ayaw Gamitin ang Common Sense (Nkasalig sa Letra-por-letra)

Tutol talaga si rhoda sa statement na

"Ang mga taong sumusunod sa kautusan sa pamamagitan ng letra lamang ay mga taong mapaghanap ng butas para makaiwas sa utos.”

Gusto nya kasi letra por letra kong basahin sa kanya from Bible. Nakapagbigay na po ako ng example from the Bible na makikita natin ang diwa 2ngkol sa bagay jan at yan ay sa Matt19:16-22.

Kaya po pala hindi makita ni kabayang rhoda ang existence ng 10utos bago pa si Moises ay nasa panig pala sya ng mga taong "walang common sense at nakasalig sa letra por letra". Wala na po tayong magagawa jan.

Tutol po sya sa existence ng 10utos bago pa si moises..kasi po ang gusto nya eh “existence ng 10utos bago pa si Adan at Eba!” Ituloy nyo lang po pagbabasa.


Gisa Sa Sariling Mantika

Mag-iinit ng husto itong si rhoda. Makikita nya kc na sya ay nabingwit sa sariling nyang bulate. Naalala ko tuloy si Pein..hehehe.

Tinanong ko si rhoda tungkol sa John 8:44..."Anong utos ang nilabag ng diablo ng sabihin ni Jesus na ang diablo ay mamamatay-tao buhat pa ng una?

Ang sagot nya ay "...kontra si satanas sa kalooban ng Dios buhat pa ng una, wala pa si adan at eva kalaban na sya ng Dios..."

Wala pa pala sila Adan at Eva eh may kontra na sa kalooban ng Dios. Kung may kontra eh MAY LUMALABAG NA at kung may nilalabag eh di may utos! Ano po ba ang ilan sa mga meanings ng "kalooban ng Dios"?

1Thess 4:3 "Sapagka't ito ang kalooban ng Dios, sa makatuwid baga'y ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid.."

Ang "pag-ilag sa pakikiapid" na sya namang kalooban ng Dios ay pang-ilang utos sa sampu, kabayang rhoda?! hehehe. At sabi ni rhoda ay noon pa daw kontra na si satanas dito. Ibig sabihin ay noon pa man..wala pa sila Adan at Eba..ay may nilabag ng "bawal ang makiapid"!

Ang ilulusot ni rhoda "eh sino ba asawa ni satanas..at sino ang pinatulan nya pra sabihing nakiapid sya?" Hehehe..ganyan po mangatwiran ang letra por letra eh. Anyway alam po natin na ang pagkakaroon ng ibang dios maliban sa tunay na Dios ay itinuturing ng Dios na pakikiapid (Jer 3:8, Eze 16:25-26). Kya ngaun nakita natin ang isang utos mula sa 10 na nilabag ni Satanas..wala pa daw si Adan at Eba!

Kaya lumalabas ngayon tinutulungan pa tayo ni rhoda sa paksa natin mga kababayan! :) Ganyan po talaga kapag ang tama ay binabaluktot..kapag naiipit na lumalabas rin ang katotohanan kahit anong pagbabaluktot ang gawin ni rhoda.


Ano pa po ba ang kalooban ng Dios?

1Pe 2:12-15 "...dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ...Sapagka't siyang kalooban ng Dios, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo.." (1 Peter 4:2-3)

Ang paggawa po ng mabuti ay kalooban rin ng Dios. Sa mga gumagamit ng common sense ay nauunawaan natin na kapag sinunod ang 10utos ay ito'y pagpapakita ng gawaing mabuti. Ano relasyon ng kautusan sa kabutihan?

Rom 7:12 "Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti". 1Ti 1:8 "Datapuwa't nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti.."

Ngayon ang tanong, ang 10utos ba ay kautusan ng Dios? (hi Pein! hehehe)

Exo 20:1 "At sinalita NG DIOS ang lahat ng SALITAng ito...."
Deu 4:2 "Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang SALITA na AKING INUUTOS sa inyo...."
Deu 4:12 "...inyong narinig ang tinig ng mga SALITA...ang inyo lamang narinig ay isang tinig..."
Deu 4:13 "At kaniyang ipinahayag sa inyo ang KANYANG TIPAN, ...sa makatuwid baga'y ang sangpung utos..."

Ang pagawa ng mabuti na syang resulta ng pagsunod sa 10utos ay kalooban rin ng Dios. At ang sabi ni rhoda ay noon pa daw..bago pa si Adan at Eba..ay kontra na si Satanas sa kalooban ng Dios. At dahil ang kalooban ng Dios ay ang pagsunod sa Kanyang mg autos, kabilang ang 10utos jan, ay therefore noon pa man existing na ang diwa ng 10utos. Sabi nga ni Rhoda eh “..wala pang kautusang ibinaba ang Dios sa lupa..”.  Baka siguro nasa langit pa ung kautusang iyon..hindi pa binababa sa lupa. So nag-eexists na nga noon pa man!

Dapat pala ang naging paksa ni Rhoda ay "patutunayan ko na ang 10utos ay umiiral na bago pa sila Adan at Eba"! hehehee...
---------------

Quote
..pero ang nakasulat ay “para sa buong Israel” understood na hindi kasama ang mga karatig bayan o ang iba pang bayan..

Tama. Ang pinamahalaan o pinagkatiwalaan ng mga kautusan ng Dios ay ang bayang Israel.

Rom 9:4  “Na pawang mga Israelita; na sa kanila ….. ang pagbibigay ng kautusan…”
Rom 3:1  “Ano nga ang kahigitan ng Judio? ….ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios.”

Pero ang hinahanap natin kay Rhoda ay talata sa gusto nyang palabasin na sa Israel LAMANG exclusively PINAPASUNOD NG 10UTOS! Ang sabi nya marami daw syang talatang ibibigay. Noong naibigay na nya..ang tanong natin ay ASAN?!

Tama sa Israel binigay..pero ang tanong sila lang ba ang PINASUSUNOD? Kapag merong ibang lahi na gustong sumunod ay pinagbabawalan ba ng Dios? Rhoda, sagot!

Rhoda, pano kung may mabasa ako na hindi lahing Israel ay sumunod sa isa sa mga nasa 10utos at hindi pinagbawalan ng Dios?? Eto ang hindi mo masagot-sagot!


-----------------
Nakita natin na may nilabag si Cain na utos. Ang sabi ni rhoda ay utos daw un ng Dios. Tama naman po. Dahil ang 10utos ay utos talaga ng Dios. :) Kya nga may pagpatay na naganap eh kasi nilabag ang "hwag kang papatay". Kaya ang stand natin na di ginagalaw ni rhoda..kung may paglabag na naganap nangangahulugang may utos na umiiral. Sa case ni Cain "hwag kang papatay" ang nilabag nya..which is isa sa 10utos. Therefore nag-eexist na nga ang 10utos bago pa si Moises.

May chances ka pa..hihintayin ng mga readers yan sau.

Dito na lng po muna. 1,000 words lng po eh.
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #8 on: August 17, 2010, 08:28:59 AM »
Para po sa kaalaman ng lahat. TINANGAL PO NATIN ang last post ni rhoda sa dahilang hindi na namn nya napigilang ihayag ang PAGIGING ASAL HAYOP NYA.

Rhoda, sayang lang ng efforts mo...hindi po ito ang simbahan nyo..bawal dito yang ASAL HAYOP NYO. Kung sa simbahan nyo ay okay lang yan dito po sa ATSI Forum ay HINDI po okay yan. Matuto po tayong gumalang sa kausap kahit na ang aral nya ay salungat sa aral na tinagtaglay natin.

At uag mong sasabihing hindi mo alam ang rules dito sa ATSI Forum..NAPAKARAMING WARNINGS NG BINIGAY SAU AT SA MGA KASAMAHAN MO.

Sinasagot po natin at hinaharap ang mga pag-uusap ukol sa doktrina..pro UAG NA PONG HALUAN NG ASAL HAYOP. Malinaw namn po yan umpisa pa lang. Cg po..ulitin nyo lng last post nyo..tangalin mo lang pagiging asal hayop mo at tyak na tyak safe na safe ka.

1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline sdaamican

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 538
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #9 on: November 19, 2010, 04:12:16 AM »
sayang naman di natapos sabagay batutu na agad si rhoda at alam natin kung saan kaanib ang mga katulad nya. iisa lang ang puno na kanilang pinangalingan yan ay walang iba kundi ang gait sa Utos ng Dios. Apok. 12:17

Offline mohican

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #10 on: February 23, 2011, 08:18:28 AM »
 ;D
kawawa si rhoda..wala palang ibubuga, kumbaga sa baril last magazine na lng nia yon..sayang..ganda sana subaybayan..tsk2..iba tlga ang ATSI..

Offline sdaamican

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 538
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #11 on: May 16, 2011, 09:51:35 AM »
ibig lamang sabihin nyan iisa ang pinangalingan ni Rhoda walang iba kundi yong magagalitin at mapagmura din tulad nya.
ADD!

Offline armyruler

 • Newbie
 • *
 • Posts: 30
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #12 on: May 17, 2011, 03:49:14 AM »
how would you explain deuteronomy 5:2-3? and romans 5:13-14? tnx
« Last Edit: May 18, 2011, 08:45:43 AM by armyruler »

Offline j2rbkk

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • angTinigSailang
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #13 on: May 18, 2011, 12:28:26 AM »
@ armyruler Ano po ang point nyo sa mga talatang ito kabayan?
1Peter 3:15  ".....na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot.."

Offline armyruler

 • Newbie
 • *
 • Posts: 30
  • View Profile
Re: "ANG 10UTOS AY UMIIRAL NA BAGO PA NABUHAY SI MOISES"
« Reply #14 on: May 18, 2011, 04:09:37 AM »
it is a question addressed to you. pls explain them...tnx